Вимоги до навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором, факультативів

 
 

Вимоги до навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором, факультативів
Додаток

до наказу управління освіти і науки облдержадміністрації

від 12.11.08 №865

 

Вимоги до навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором, факультативів

Основними вимогами до навчальних програм спецкурсів, курсів за вибором і факультативів є:

v  відповідність змісту програми цілям загальної середньої освіти та діючим освітнім стандартам;

v  новизна змісту програми для учнів;

v  відповідність мети, завдань і змісту навчальної програми передбачуваним результатам;

v  цілісність навчальної програми: повнота; логічність; взаємозв'язок окремих компонентів;

v  загальнокультурна, компетентнісна (життєва, практична) спрямованість змісту програми;

v  мотиваційний потенціал програми;

v  відповідність віковим особливостям учнів, особистісна орієнтація змісту навчальної програми;

v  відповідність змісту навчальної програми передбачуваним видам навчальної діяльності;

v  дотримання принципу науковості знань при формуванні навчальної програми, відповідність їх сучасному розвитку науки;

v  відповідність складності та обсягу матеріалу в змісті навчальної програми можливостям його засвоєння учнями певної вікової групи на належному рівні;

v  дотримання узгодженості із суміжними дисциплінами, наступності раніше вивченого навчального матеріалу;

v  реалістичність програми з точки зору часу, який відведено на її реалізацію;

v  оптимальність вимог до рівня навчальних досягнень учнів, критеріїв оцінювання навчальних досягнень (для спецкурсів, курсів за вибором);

v  результативність програми (спрямованість на певний кінцевий результат: творчий звіт, проект, портфоліо робіт тощо);

v  естетичне оформлення програми.

Для курсів допрофільної підготовки учнів особливою вимогою є короткотривалість (10-17 годин).

Вимоги до структури навчальної програми

1.      Назва програми.

2.      Пояснювальна записка

v клас, профіль навчання (допрофільна підготовка);

v кількість годин;

v актуальність;

v мета, завдання, прогнозовані результати;

v навчальна стратегія (особливості організації навчально-виховного процесу);

v структура програми;

v форми контролю;

v рекомендації щодо роботи з програмою.

3.      Зміст навчального матеріалу (навчально-тематичний план)

v зміст навчання (тематичний план);

v розподіл навчальних годин (співвідношення практики і теорії);

v форми занять;

v освітній продукт (вимоги до рівня підготовки учнів).

 

Зміст навчального

матеріалу

Кількість

годин

Форми

занять

Освітній продукт

(вимоги до рівня підготовки

учнів)

Розділ

Тема

Зміст навчального

матеріалу теми

(включаючи перелік

практичних і

лабораторних робіт.

лабораторного

практикуму тощо)

 

лекція,

семінар,

конференція,

захист

проектів,

екскурсія,

лабораторна робота

тощо

описує

наводить приклади

пояснює

порівнює

характеризує

спостерігає

використовує

розв'язує

дотримується правил

класифікує

аналізує

оцінює тощо

4       Заключна частина

v критерії оцінювання (для спецкурсів та курсів за вибором);

v перелік творчих робіт, рефератів тощо;

v список літератури (навчальної, методичної, а також використаної під час укладання програми (в тому числі і Інтернет джерела).

 Создан 08 июл 2011 
Ширяївська Района Державна Адміністрація